Skolepenge

Skolepenge

Skolepengene ændres pr. 01-08-2023 fra 12 måneder til 11 måneder, så man fra det nye skoleår ikke længere skal betale i juli måned. På nuværende tidspunkt bliver der opkrævet i alle 12 måneder, dvs. også i juli måned. Priserne er uændrede, men de bliver indeksreguleret årligt pr. 1/8 og afrundet op til nærmeste 50 eller 100.

Priserne pr. måned inkl. indeksregulering er følgende:

Skolepenge Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
1. barn 1.400 kr. 1.550 kr.
2. barn (200 kr. i søskenderabat) 1.200 kr. 1.350 kr.
3. barn og op (400 kr. i søskenderabat) 1.000 kr. 1.150 kr.

lejrskoletillæg i 5. kl. til Bornholm (3 rater á 400 kr.)

lejrskoletillæg i 8. kl. til udlandstur (11 rater á 400 kr.)

   
SFO-betaling Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
1. barn 500 kr. 550 kr.
2. barn 500 kr. 550 kr.
3. barn og op 500 kr. 550 kr.
     
Førskole Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
Pr. barn inkl. SFO (7:30-17:00)   2.100 kr.
* Alle beløb pr. 1/8-23 bliver opkrævet i 11 rater (aug-jun)
     
Sommer-SFO Pr. 1/1-23 Pr. 1/8-23
Pr. barn (8:00-16:00) 500 kr. / uge 550 kr. / uge

* Sommer-SFO foregår via tilmelding i ForældreIntra

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til udgangen af en måned. Dette skal ske skriftligt til skolesekretæren/kontoret. En ændring/aftale har altid virkning fra den 1. i en måned. Gives der besked efter fristen, hæfter man for en måned mere. Opkrævede penge tilbagebetales ikke.

Betalingsprocedurer:

Ved opskrivning på ventelisten indbetales et administrationsgebyr på 300 kr.

Ved optagelse i en klasse indbetales et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. og et depositum på 3.100 (2 mdr. skolepenge).

Administrations- og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.

Hvis en elev udmeldes af skolen, tilbagebetales depositum såfremt eleven har gået på skolen i 8. mdr. og der ikke er noget økonomisk udestående med skolen (fx i form af bøger eller skolepenge).

 

Skole-/SFO-penge indbetales forud og senest den 1. i måneden.

På 5. årgang og 8. årgang er der et lejrskoletillæg til skolepengebetaling på henholdsvis 1.200 kr. (fordelt på 3 rater) og 4.400 kr. (fordelt på 11 rater), som opkræves månedsvis sammen med skolepenge. Betalte skole-/SFO-penge eller lejrskoletillæg tilbagebetales ikke.

I tilfælde af økonomiske problemer, som berører betaling af skolepenge, skal man straks kontakte skolens kontor, så en ordning kan etableres.

Ved for sen indbetaling indledes en rykkerprocedure. Hver rykker pålægges et gebyr på 150 kr. Vi samarbejder med Gældsstyrelsen der overtager, hvis betaling misvedligeholdes. Man bliver altid orienteret pr. brev/e-mail, hvis sagen overgår til Gældsstyrelsen. En restancesag kan ende med retslig inkasso og udmeldelse af eleven.

Opdateret august 2023