Målsætning

Hay Skolen skal være et positivt alternativ til folkeskolen.
Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.
Hay Skolen vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk-, engelsk- og matematik.
Eleverne skal opnå social kompetence, så de kan begå sig i det danske samfund. Elever skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Skole/hjem samarbejdet er vigtigt for at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Der afholdes et forældremøde og to forældrekonsultationer årligt for alle. Ved faglige, personlige eller sociale problemer indkaldes forældrene til samtale efter behov.
Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle baggrund, retten til at være forskellig respekteres og underbygges. Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette.
Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen. Dog skal der være plads til mindre forskelle.
Afgangseleverne skal så vidt muligt optages på ungdomsuddannelserne. Gennem uddannelse opnås bedre integration.

Værdigrundlag

Dannelse og faglighed
Skolens undervisning skal danne basis for et solidt fagligt grundlag, som skal være med til at løfte eleven til bedre indsigt i både faglige, personlige og sociale sammenhænge.

Integration og ansvar

Eleverne skal være deres eget ansvar i integrationsprocessen bevidst. Gennem et solidt vidensfundament skal eleverne opnå forståelse og interesse for det samfund de befinder sig i.

Ligeværd, selvværd og personlig udvikling
Skolen skal stimulere elevernes personlige udvikling, som skal give eleverne en forståelse for eget selvværd.
Skolen skal forsøge at give eleverne en god forståelse for ligeværd mellem mennesker, uanset køn, religion eller nationalitet.
Gennem forståelse for eget selvværd og andres ligeværd kan man fatte tolerance.

Tolerance og respekt
Mennesker er forskellige i kulturer og levevis. Skolen skal give eleverne forståelse og indsigt, således at de udvikler både tolerance og respekt. Eleverne skal være åbne for andres tanker og synspunkter end deres egne, og kunne føre en respektfuld omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af kulturelle-, religiøse-, sociale, etniske- og kønsmæssige forskelle. Undervisningen skal tilrettelægges således at der tages hensyn til elevernes kulturelle baggrund.
Hay Skolen er ikke en religiøs skole. Skolen finder at religion er en privat sag, som bedst varetages af familien. Skolen følger undervisningsministeriets læseplan i faget kristendomskundskab.

Demokrati og frihed
Skolen skal gennem sin kultur og undervisning opdrage eleverne til at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Eleverne skal kunne forstå, respektere og bruge de pligter og friheder, som er forbundet med at bo i et demokrati.