Sammenlignelig brugerinformation

Grundoplysninger

Hay Skolen
Stubmøllevej 35
2450 København SV
tlf.: 36 30 99 49
fax: 36 44 04 09
Skolekode: 101181

-Klassetrin og spor på skolen

Skolen tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse. 7. og 9. kl. er to-sporede, mens resten er èn-sporede

-Type af tilbud efter skoletid

Skolen har en SFO, som holder åbent til 16:30

Profil
-Hvilke pædagogiske principper skolen vægter

Skolen lægger vægt på at undervisningen foregår i faste rammer under ordnede forhold.
Eleverne skal tage medansvar for deres for egen indlæring.
Der skal være gensidig respekt mellem lærere, elever og forældre.
Eleverne skal respektere deres skoles materielle værdier.

Hjemmearbejde er en del af undervisningen.
Undervisning skal differentieres efter elevernes behov.
Der er ingen fritimer på Hay Skolen.
Skoledagen er forudsigelig med plads til spontanitet.

Skole-hjemsamarbejde prioriteres højt.
Eleverne skal lære at samarbejde.

-Hvilke undervisningsformer skolen lægger vægt på
Skolen lægger vægt på at bruge en undervisnings- og samværsform, som er tilpasset den aktuelle situation, i forhold til elevernes forudsætninger, de fysiske rammer, det faglige indhold m.m.

Fordybelsesforløb på tværs af klasseskel.

Fleksibel planlægning.

It skal være en integreret del af undervisningen.

-Skolens indsatsområder
Læsning
Evaluering
Sprog

-Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolen starter hver dag klokken 8.10.

Mandag til fredag sluttes kl. 13.45.

Dog slutter 8.kl. 14.30 onsdag og 9.kl. slutter 14.30 mandag

-Eventuelle særlige undervisningstilbud
Ingen

-Lektiepolitik
Eleverne har lektier for hver dag.

-Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Skolen forventer:

– At undervisningen foregår i god ro og orden.
– At eleven behandler sine kammerater ordenligt.
– At elevens samvær med kammerater og lærere er præget af gensidig respekt, tryghed og tillid.

Elever på skolen har pligt til:

– At møde til tiden.
– Udføre det arbejde læreren pålægger dem.
– At vise hensyn og respekt for andre.
– At være med til passe på skolen, og holde den pæn.
– At altid de anvisninger som læreren giver.
– At i alle forhold udvise god og ordentlig opførsel.
– At opføre sig ordentligt på vej til og fra skole.

Elever og lærere

-Antal elever

218 elever per. 5. september 2022

-Gennemsnitlig klassekvotient

18,2 elever

-Antal lærere

17 lærere

Bygninger og lokaler

-Skolens bygninger og faciliteter
Skolens hovedbygningen rummer kontoret, billedkunst, håndarbejde, musiklokale samt alle klasselokalerne.

Skolens anden bygning har pilatesrum og andre lokaler på 1. sal. Der er kontor, mødelokale og prøvelokale på 2. sal. I stuen er der fysiklokale, skolekøkken, aula og SFO.

Skolen har en skolegård, som har en legeplads.

Alle klasser har projektor med whiteboard og mulighed for afspilning af video, musik mv.

Alle klasser har deres eget klasselokale.

Faglokaler: fysik, håndarbejde, billedekunst, hjemmekundskab, musik.

Skolen bruger aulaen til morgensamlinger og til opholdsrum for 7.-9. klasse i frikvartererne.

Skolens idrætsundervisning foregår i Valby-hallerne, som er nabo til skolen.

-Antal elever pr. pc
Eleverne bringer deres egen computer e.l. efter behov. Fra 7.kl. er det et krav.

-Elevernes skolemøbler
Skolen har nyere møbler, hvor både borde og stole kan justeres til den enkelte elev.

-Skolevejens trafiksikkerhed
Der er mulighed for at tilmelde sig en skolebusordning.

Overgangsfrekvens til andre uddannelser

Børne- og Undervisningsministeriets nøgletal for Hay Skolen:

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/101181.aspx

Opdateret 11.10.22