Fraværspolitik

Fraværspolitik

I henhold til Friskoleloven er det skolens leder, der skal påse, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen. Klasselærer/fag lærer fører derfor dagligt protokol over elevernes fremmøde, så skoleleder til enhver tid kan indhente oplysninger om elevernes fremmøde.

Vi skelner mellem lovligt fravær og ulovligt fravær:

Lovligt fravær

Lovligt fravær er fravær ved sygdom og særlige omstændigheder. For at et fravær kan betegnes som lovligt, skal læreren have besked om årsag til fraværet via skema intra. 

Forældrene melder barnet syg fra første fraværsdag til klasselærer via skemaintra. Overstiger fraværet mere end fem dage, skal forældrene orientere skoleledelsen herom.

Ulovligt fravær

Alt fravær, som skolen ikke har fået meddelelse om, regnes for ulovligt fravær.

Sygdom af længere varighed

Ifølge Friskoleloven 1. § 6, stk. 2 kan skoleleder ved sygdom af mere end 2 ugers varighed forlange lægeattest.

Bekymrende fravær

Har en elev mange drypvise forsømmelser, kan fraværet stige til et omfang, hvor det vækker bekymring for, om undervisningspligten opfyldes. Mange drypvise forsømmelser går ud over elevens faglige udbytte, da sammenhængen mellem timerne går tabt.

Bekymrende fravær kan også være, hvis eleven ofte beder om lov til at tage hjem midt på skoledagen, eller hvis eleven ofte kommer for sent. Endelig betragtes det også som bekymrende, hvis eleven ofte udebliver uden kendt årsag eller uden besked fra forældrene. Det er en pædagogisk vurdering, hvornår fravær er bekymrende.

Har en elev haft et bekymrende fravær, der svarer til 10 % over en periode på et halvt skoleår, kan skoleleder og klasselærer sætte en særlig indsats i gang. 10 % svarer til 10 skoledage eller 2 hele ugers tabt undervisning. For nogle elever kan dette fraværsmønster blive noget, som følger dem gennem hele skoleforløbet. 4 ugers tabt undervisning hvert skoleår over 10 år, svarer til et helt skoleårs tabt undervisning.

Hvis en elev på en fri grundskole ikke kan deltage i undervisningen på grund af længere tids sygdom, skal skolen sikre sig, at eleven modtager sygeundervisning. Skolens forpligtelse gælder, hvis eleven har været syg i mere end tre uger i træk. Sygeundervisning vil typisk betyde, at eleven skal modtage undervisning hjemme eller på sygehuset. Hvis en elev er indlagt på hospitalet i mere end tre uger, skal skolen undersøge, om eleven modtager undervisning på hospitalet. Hvis eleven skal undervises hjemme, er det skolens ansvar at sørge for at en aftale træffes.

Særlig indsats

1) Klasselærer går i dialog med forældrene omkring fraværet og skolens bekymring. Skoleleder orienteres om samtalen.

2) Forældre og evt. elev indkaldes til samtale med klasselærer  og skolesocialrådgiver evt. skoleleder. Der laves en handleplan med henblik på at opnå stabilt fremmøde og sikre et tilfredsstillende fagligt udbytte.

3) Opfølgende møde afholdes med samme procedure som pkt. 2. Forældrene orienteres om skolens indberetningspligt ved højt fravær.

4) Såfremt et stabilt fremmøde stadig ikke er opnået, kan det skønnes nødvendigt at underrette fraværet til de kommunale myndigheder med henblik på, at der igangsættes støtte til elev og/eller forældre. Forældrene orienteres herom. 

Det er skolelederen, som træffer beslutningen om at underrette højt fravær til kommunen:

”Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, underretter skolen(klasselæreren) det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Skolelederen kan til brug for opfyldelsen af sin forpligtelse til at underrette til kommunalbestyrelserne indskærpe over for de enkelte lærere, at de skal orientere lederen om elevers fravær fra undervisningen. ” (Friskoleloven 1. § 6, stk. 2)

Ved fritagelse pga. ferie og lignende

Ved fritagelse af højst to dages varighed i forbindelse med ferie og lignende orienteres klasselærer. Hvis man holder fri udover to dage, skal man ligeledes orientere skoleleder om fraværet. Hvis man tager på ferie over en længere periode, selvom skolen har vurderet at det ikke er hensigtsmæssigt, regnes det som ulovligt fravær. 

Lektier ved fravær

Det påhviler eleven selv og forældre at holde sig orienteret om lektier og den forsømte undervisning via skemaintra eller via kontakt til klassekammerater. Dette gælder uanset om fraværet skyldes sygdom eller fritagelse pga. ferie.